Volmachten Corona-virus

Een overzichtje met de wettelijke verwijzingen naar schikkingen over het Corona-virus (begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen) – laatste aanpassing 3 juli 2020.

Algemeen – Federaal

 • Machtigingswetten voor volmachten gedurende 3 maanden:
  • 27 MAART 2020. – Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), bl. 22054 (Staatsblad 30 maart 2020) – aanpassing van bevoegdheid, werking en rechtspleging Raad van State en administratieve rechtscolleges (op basis art. 78 Grondwet)
  • 27 MAART 2020. – Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), bl. 22056 (Staatsblad 30 maart 2020) – basiswet onder meer met omschrijving zeven doelstellingen waarvoor volmachten worden verstrekt (op basis art. 74 Grondwet).
 • 24 JUNI 2020. – Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, bl. 49515 (Staatsblad 3.7.2020).
 • 27 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 42 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 49162 (Staatsblad 3 juli 2020).
 • 23 JUNI 2020. – Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 49165 (Staatsblad 3 juli 2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW’s in het kader van COVID-19, bl. 49168 (Staatsblad 3 juli 2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 48964 (Staatsblad 2 juli 2020).
 • 24 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, bl. 48968 (Staatsblad 2 juli 2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 48781 (Staatsblad 1.7.2020).
 • 23 JUNI 2020. – Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, bl. 48783 (Staatsblad 1.7.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, bl. 48792 (Staatsblad 1.7.2020).
 • 30 JUNI 2020. – Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 48715 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, bl. 48730 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 23 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 36 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector, bl. 48737 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 40 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, bl. 48740 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 41 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, bl. 48743 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 48567 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 24 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, bl. 48417 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 26 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano, bl. 48424 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 25 JUNI 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt kunnen beschouwd worden, bl. 47727 (Staatsblad 29.6.2020).
 • Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. – Dienst Reglementering. – Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomst van 19 mei 2020, bl. 48367 (Staatsblad 29.6.2020).
 • Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en Ondersteuning. – Dienst Reglementering. – Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlening van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, bl. 48367 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 23 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 33 tot aanpassing van de inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging om specifieke uitgaven gelinkt aan de COVID-19-pandemie te dekken, bl. 47580 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 23 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 34 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, 2°, en 6° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verzekeren en het goed beheer van de geneesmiddelenvoorraden en houdende verlenging van de apotheekvergunningen, bl. 47419 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 22 JUNI 2020. – Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, bl. 46699 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 46058 (Staatsblad 23.6.2020). –  Erratum, bl. 47418 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 15 JUNI 2020. – Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2, bl. 45844 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 15 JUNI 2020. – Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, bl. 45846 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 15 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten, bl. 45849 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bl. 45805 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, bl. 44856 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 15 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 44552 (Staatsblad 17.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, bl. 44553 (Staatsblad 17.6.2020).
 • 4 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bl. 43270 (Staatsblad 15 juni 2020).
 • 9 JUNI 2020. – Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, bl. 43250 (Staatsblad 12 juni 2020).
 • 8 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca, bl. 42662 (Staatsblad 12 juni 2020).
 • 27 MEI 2020. – Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de COV-AID studie en de DAWN-studie voor het jaar 2020, bl. 42668 (Staatsblad 12 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bl. 42500 (Staatsblad 11 juni 2020).
 • 8 JUNI 2020. – Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie, bl. 42512 (Staatsblad 11 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, bl. 42549 (Staatsblad 11 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airport, bl. 41972 (Staatsblad 10 juni 2020) – Erratum, bl. 48953 (Staatsblad 2 juli 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie, bl. 41986 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 41987 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 8 JUNI 2020. – Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, bl. 42036 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer, bl. 41560 (Staatsblad 8 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober, bl. 41561 (Staatsblad 8 juni 2020).
 • 5 JUNI 2020. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 41544 (Staatsblad 5 juni 2020). – Errata, bl. 41980 (Staatsblad 10 juni 2020)
 • 5 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 29 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op assimilatie van onvoorziene stageperiodes van artsen in opleiding, bl. 41532 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 3 JUNI 2020. – Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, bl. 41513 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020, bl. 41515 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 41001 (Staatsblad 4 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 40960 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 27 MEI 2020. – Omzendbrief nr. 682. – Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 40958 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, bl. 38711 (Staatsblad 3 juni 2020). – Corrigendum, bl. 43270 (Staatsblad 15 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, bl. 38713 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 30 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 38508 (Staatsblad 30 mei 2020).
 • 27 MEI 2020. – Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, bl. 38498 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 29 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, bl. 38504 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 29 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, bl. 38505 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 38157 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, bl. 38168 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, bl. 38448 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment’) binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis, bl. 38035 (Staatsblad 28 mei 2020).
 • 26 MEI 2020. – Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, bl. 38020 (Staatsblad 27 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 37955 (Staatsblad 27 mei 2020).
 • 14 MEI 2020. – Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, bl. 37445 (Staatsblad 26 mei 2020).
 • 25 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 37432 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 18 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft, bl. 37220 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 37062 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 11 MEI 2020. – Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid, bl. 36924 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 18 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, bl. 36925 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 14 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bl. 36318 (Staatsblad 20.5.2020). – Erratum, bl. 36926 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 13 MEI 2020. – Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie “COVID-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 36708 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 7 MEI 2020. – Wet teneinde uitstel toe te staan voor de toezending en de goedkeuring van de jaarrekening van skeyes voor het jaar 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis, bl. 36069 (Staatsblad 19.5.2020).
 • 13 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, bl. 36104 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 18 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, bl. 36053 (Staatsblad 18.5.2020).
 • 7 MEI 2020. – Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I), bl. 35753 (Staatsblad 18.5.2020).
 • 7 MEI 2020. – Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, bl. 35756 (Staatsblad 18.5.2020).
 • 13 MEI 2020. – Wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen bepaald bij of in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl. 35725 (Staatsblad 15 mei 2020).
 • 15 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 35727 (Staatsblad 15 mei 2020).
 • 13 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, bl. 34095 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, bl. 33954 (Staatsblad 13 mei 2020).
 • 13 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 33957 (Staatsblad 13 mei 2020).
 • 13 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, bl. 33958 (Staatsblad 13 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bl. 33741 (Staatsblad 12 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 33333 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 6 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, bl. 33340 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 5 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels, bl. 33035 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, bl. 33037 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 5 MEI 2020. – Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken, bl. 32937 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal, bl. 32943 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, bl. 30338 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 30297 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 29 APRIL 2020. – Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°, bl. 30304 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 19 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars, bl. 30306 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 30325 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 29 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars, bl. 30314 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 27 APRIL 2020. – Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 30330 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 2 MEI 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 30294 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 30027 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, bl. 29788 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 8 APRIL 2020. – Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 29792 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 27 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, bl. 29522 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 27 APRIL 2020. – Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, bl. 29421 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 28 APRIL 2020. – Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, bl. 29444 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 28 APRIL 2020. – Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 29445 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 28 APRIL 2020. – Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, bl. 29446 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 28717 (Staatsblad 24 april 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, bl. 28732 (Staatsblad 24 april 2020).
 • 21 APRIL 2020. – Koninklijk Besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken, bl. 27761 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis, bl. 27982 (Staatsblad 24 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie, bl. 27987 (Staatsblad 24 april 2020).
 • 19 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19, bl. 27480 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 19 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, bl. 27489 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 19 APRIL 2020. – Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied, bl. 27496 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, bl. 27341 (Staatsblad 20 april 2020). – Erratum, bl. 29434 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bl. 27345 (Staatsblad 20 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 26890 (Staatsblad 17 april 2020) – verruiming opening tuincentra en doe het zelf zaken.
 • 16 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, bl. 26884 (Staatsblad 17 april 2020).
 • 14 APRIL 2020. – Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, bl. 26211 (Staatsblad 15 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, bl. 25768 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, bl. 25748 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, bl. 25727 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 25226. (Staatsblad 9 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, bl. 25227 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 25226 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, bl. 25227 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 6 APRIL 2020. – Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, bl. 24987 (Staatsblad 7 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, bl. 24777 (Staatsblad 6 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken, bl. 24619 (Staatsblad 3 april 2020) – Omschrijft verplaatsingen die al dan niet mogen gebeuren & lijst van winkelsluitingen en vitale behoefte & principe telewerken.
 • 1 APRIL 2020. – Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 24684 (Staatsblad 6 april 2020).
 • 23 MAART 2020. – Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage, bl. 24125 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 31 MAART 2020. – Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 24670 (Staatsblad 6 april 2020).
 • 30 MAART 2020. – Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, bl. 24145 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Wet tot achtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, bl. 22187 (Staatsblad 31 maart 2020).
 • 27 MAART 2020. – Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19, bl. 23169 (Staatsblad 31 maart 2020).
 • 27 MAART 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 22058 (Staatsblad 30 maart 2020).
 • 24 MAART 2020. – Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, bl. 17843 (Staatsblad 25 maart 2020).
 • 24 MAART 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17824 (Staatsblad 25 maart 2020) – Betreft kappers.
 • 23 MAART 2020. – Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, bl. 17822 (Staatsblad 25 maart 2020).
 • 23 MAART 2020. – Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17603 (Staatsblad 23 maart 2020) – Vervangt besluit 18 maart 2020 & omschrijft verplaatsingen die al dan niet mogen gebeuren & lijst van winkelsluitingen en vitale behoefte & principe telewerken. – vervangen door besluit 3 april 2020 – Erratum, bl. 25000 Staatsblad 7 april 2020.
 • 23 MAART 2020. – Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, bl. 17611 (Staatsblad 23 maart 2020).- Erratum, bl. 32835 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 19 MAART 2020. – Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, bl. 16587 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 19 MAART 2020. – Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, bl. 16588 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, bl. 16630 (Staatsblad 23 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Koninklijk besluit betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, bl. 16585 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020 – Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken (Staatsblad 18 maart 2020) – omschrijft verplaatsingen die al dan niet mogen gebeuren & lijst van winkelsluitingen en vitale behoeften & principe telewerken – opgeheven bij ministerieel besluit 23 maart 2020.
 • 17 MAART 2020. – Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, bl. 16044. (Staatsblad 18 maart 2020).

Vlaamse overheid

 • 1 JULI 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, bl. 49550 (Staatsblad 3 juli 2020).
 • 25 JUNI 2020. – Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, bl. 49034 (Staatsblad 2 juli 2020).
 • 19 JUNI 2020. – Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, bl. 48450 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen en gederfde inkomsten en aan de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen ingevolge COVID-19, bl. 48490 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 19 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen, bl. 48492 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 5 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19, bl. 47731 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 19 JUNI 2020. – Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, bl. 47429 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 19 JUNI 2020. – Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen, bl. 46724 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 9 JUNI 2020. – Ministerieel besluit tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19, bl. 46523 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, bl. 46369 (Staatsblad 23.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bl. 46034 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 46039 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 29 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof, bl. 42581 (Staatsblad 11 juni 2020).
 • 5 JUNI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge van het coronavirus COVID-19, bl. 42585 (Staatsblad 11 juni 2020).
 • 8 JUNI 2020. – Ministerieel besluit tot tijdelijke bijstelling van het ministerieel besluit van 30 januari 2014 houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek naar aanleiding van de coronavirusmaatregelen, bl. 42365 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking, bl. 41754 (Staatsblad 9 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 41519 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie, bl. 41523 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang, bl. 41530 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, bl. 38681 (Staatsblad 2 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II), bl. 38686 (Staatsblad 2 juni 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19, bl. 38689 (Staatsblad 2 juni 2020).
 • 15 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren, bl. 38694 (Staatsblad 2 juni 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen, bl. 38172 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 15 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, bl. 37881 (Staatsblad 26 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein, bl. 37533 (Staatsblad 26 mei 2020).
 • 15 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie, bl. 37554 (Staatsblad 26 mei 2020).
 • 15 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang, bl. 37287 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, bl. 36824 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 14 MEI 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, bl. 36165 (Staatsblad 19.5.2020).
 • 15 MEI 2020. – Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg, bl. 35802 (Staatsblad 18.5.2020).
 • 8 MEI 2020. – Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, bl. 34102 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, bl. 34111 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecreet, bl. 34014 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19, bl. 33344 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 8 MEI 2020. – Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft, bl. 33352 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, bl. 33043 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, bl. 32963 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19, bl. 32837 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19, bl. 30376 (Staatsblad 5 mei 2020).
 • 29 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, bl. 30395 (Staatsblad 5 mei 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis, bl. 30034 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid, bl. 29812 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van inhoudelijke, administratieve, en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Landbouw en Visserij, bl. 29921 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet, bl. 29551 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, bl. 28769 (Staatsblad 27 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis, bl. 27378 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis, bl. 27380 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, bl. 27346 (Staatsblad 20 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, bl. 27347 (Staatsblad 20 april 2020).
 • 10 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, bl. 27237 (Staatsblad 20 april 2020).
 • 10 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 26714 (Staatsblad 17 april 2020).
 • 10 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, bl. 26460 (Staatsblad 16 april 2020).
 • 10 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bl. 26462 (Staatsblad 16 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, bl. 26238 (Staatsblad 15 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 26141 (Staatsblad 15 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, bl. 26088 (Staatsblad 14 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning inzake crisisbeheer bij een COVID-19 uitbraak in residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bl. 25822 (Staatsblad 10 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bl. 25527 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, bl. 25529 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, bl. 25533 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, bl. 25027 (Staatsblad 8 april 2020).
 • 1 APRIL 2020. – Ministerieel besluit over de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, bl. 25032 (Staatsblad 8 april 2020).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, bl. 24638 (Staatsblad 3 april 2020).
 • 1 APRIL 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, bl. 24630 (Staatsblad 3 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, bl. 24690 (Staatsblad 6 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, bl. 24126 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, bl. 24129 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, bl. 24135 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, bl. 24139 (Staatsblad 1 april 2020).
 • 27 MAART 2020. – Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. – Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, bl. 23181 (Staatsblad 31 maart 2020) – maatregelen samen met Nederland over loodswezen.
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 23170 (Staatsblad 31 maart 2020).
 • 27 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bl. 22243 (Staatsblad 31 maart 2020).
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, bl. 22236 (Staatsblad 31 maart 2020).
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, bl. 21907 (Staatsblad 30 maart 2020).
 • 21 MAART 2020. — Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, blz. 17623 (Staatblad 23 maart 2020)
 • 20 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 21904 (Staatsblad 30 maart 2020).
 • 20 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bl. 17857 (Staatsblad 25 maart 2020).
 • 20 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen” en hun uitvoeringsbesluiten, bl. 17860 (Staatsblad 25 maart 2020).
 • 20 MAART 2020. – Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, bl. 17682 (Staatsblad 24 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, bl. 16611 (Staatsblad 20 maart 2020)
 • 15 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, bl. 16416 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 13 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bl. 15927 (Staatsblad 18 maart 2020).
 • 13 MAART 2020. – Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, bl. 16172 (Staatsblad 19 maart 2020).

Franse Gemeenschap

 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de termijn voorgeschreven in het kader van de automatische overgang van de volledige tijdelijke integratie naar de volledige permanente integratie alsook van de tellingsregels die van toepassing zijn op de scholen van het gespecialiseerd onderwijs alsook op de internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen, bl. 48815 (Staatsblad 1.7.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021, bl. 47443 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 35 houdende afwijking van diverse bepalingen met betrekking tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, bl. 47451 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 20 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 39 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten door de risico’s in verband met de COVID-19-crisis te garanderen, bl. 47454 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 47474 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil, bl. 46734 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 29 waarbij het « corona-ouderschapsverlof » van toepassing wordt op de leden van het onderwijzend personeel en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, bl. 46738 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 30 tot afwijking van artikel 4bis, § 3, van het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 46743 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 32 houdende afwijking van sommige bepalingen inzake de organisatie van de examencommissies in het gewoon secundair onderwijs, bl. 46749 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 33 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis, bl. 46754 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 34 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19, bl. 46761 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 36 houdende afwijking van enkele bepalingen van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19, bl. 46769 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 37 tot afwijking van artikel 8, lid 10, d), van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met betrekking tot de keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer of van de vrijstelling voor het schooljaar 2020-2021, bl. 46774 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, bl. 46499 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen, bl. 46500 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 46502 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel » (Centrum voor de filmsector en de audiovisuele sector) ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis, bl. 45828 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 45537 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 45549 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021, bl. 45554 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2020-2021, bl. 45560 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 22 betreffende de steun aan de sector van het Onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis, bl. 44617 (Staatsblad 18.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 23 betreffende de annulering van de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden in het kader van de COVID-19-crisis, bl. 44629 (Staatsblad 18.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de ondersteuning van activiteiten ter bestrijding van COVID-19 van de universitaire diensten en de hogescholen, bl. 44635 (Staatsblad 18.6.2020).
 • 4 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 42066 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 18 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, bl. 41760 (Staatsblad 9 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis, bl. 41762 (Staatsblad 9 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 41665 (Staatsblad 8 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 41104 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, bl. 41106 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap, bl. 38601 (Staatsblad 2 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 38412 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 38418 (Staatsblad 29 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 houdende afwijking voor het jaar 2020 van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap, in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, bl. 38071 (Staatsblad 28 mei 2020).
 • 20 MEI 2020. – Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, bl. 38080 (Staatsblad 28 mei 2020).
 • 14 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 11 betreffende de steun aan de sector van het Hoger Onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19, bl. 37136 (Staatsblad 22.5.2020).
 • 14 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 10 betreffende de nadere regels voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2020-2021, bl. 36832 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 8 betreffende de steun aan universitaire ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 34022 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie, bl. 34024 (Staatsblad 14 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 33675 (Staatsblad 12 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19, bl. 33366 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 5 waarbij wordt toegestaan dat in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 wordt afgeweken van het voorschrift van bepaalde statutaire bepalingen inzake onderwijzend personeel en psycho-medisch-sociale centra, bl. 33051 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 24 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 betreffende de organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020, bl. 29456 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 29315 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijzondere machten nr. 3 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19 met betrekking tot de versteviging van het nood- en steunfonds, bl. 29317 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 4 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19, bl. 29326 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Besluit houdende bijzondere machten nr. 2 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19, bl. 25861 (Staatsblad 10 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 25871 (Staatsblad 10 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun aan opvangvoorzieningen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19, bl. 25875. (Staatsblad 10 april 2020)
 • 17 MAART 2020. – Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, bl. 16422. – Staatsblad 20 maart 2020

Waals Gewest

 • 30 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, bl. 49250 (Staatsblad 3 juli 2020).
 • 25 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de opgelegde maatregelen inzake lockdown en bescherming tegen COVID-19, bl. 49029 (Staatsblad 2 juli 2020).
 • 25 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus voor het personeel van “Wallonie-Bruxelles International”, bl. 48819 (Staatsblad 1.7.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 52 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake de beroepsopleiding, genomen krachtens artikel 138 van de Grondwet, bl. 48760 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie, bl. 48591 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage, bl. 47754 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 16 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, bl. 47763 (Staatsblad 29.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus, bl. 46377 (Staatsblad 23.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 47 betreffende het steunprogramma voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 46389 (Staatsblad 23.6.2020).
 • 15 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 46402 (Staatsblad 23.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en begrotingstekorten toe te laten, bl. 45906 (Staatsblad 22.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19, bl. 45568 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering “Water” voor bebouwde onroerende goederen, “CertIBEau” genoemd, bl. 44640 (Staatsblad 18.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie, bl. 44644 (Staatsblad 18.6.2020).
 • 4 JUNI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein, bl. 42080 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen, bl. 41889 (Staatsblad 9 juni 2020).
 • 27 MEI 2020. – Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie, bl. 41144 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 34295 (Staatsblad 15 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar, bl. 34285 (Staatsblad 15 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 37 tot wijziging van artikel 109 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, bl. 33756 (Staatsblad 12 mei 2020).
 • 5 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 35 houdende organisatie van de ‘contact tracing’ in het kader van de bestrijding van de COVID-19-epidemie, bl. 33522 (Staatsblad 11 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten, bl. 33239 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie, bl. 33255 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 4 MEI 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 33258 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, bl. 33250 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 33242 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen, bl. 33079 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 29 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie, bl. 32861 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 27 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen, bl. 30333 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 29924 (Staatsblad 30 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering waarbij de verdelers en andere operatoren van de antropogene watercyclus ertoe gemachtigd worden om op hun boekjaar 2019 een provisie voor risico’s en lasten aan te leggen om de impact van de crisis COVID-19 te dekken, bl. 29565 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 29569 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de “Société wallonne du crédit social” ‘Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt, bl. 29460 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, bl. 29332 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 18 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, bl. 27657 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen, bl. 27652 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 27651 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 17 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 27648 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 27242 (Staatsblad 20 april 2020).
 • 10 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector, bl. 26735 (Staatsblad 17 april 2020).
 • 8 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren, bl. 26055 (Staatsblad 14 april 2020).
 • 8 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, bl. 26061 (Staatsblad 14 april 2020).
 • 2 APRIL 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 24858. (Staatsblad 7 april 2020) – Erratum, bl. 25596 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 31 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, bl. 24475.
 • 26 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, bl. 21914 (Staatsblad 30 maart 2020).
 • 26 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, bl. 21918 (Staatsblad 30 maart 2020)
 • 26 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, bl. 21924 (Staatsblad 30 maart 2020).
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, bl. 18422 Staatsblad 26 maart 2020) – principe van elektronische vergaderingen.
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, bl. 18424 (Staatsblad 26 maart 2020) – principe van elektronische vergaderingen.
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, bl. 18428.
 • 24 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bl. 18430.
 • 20 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, bl. 17618 (Staatsblad 23 maart 2020 – Erratum, Staatsblad 31 maart 2020 bl. 23179).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, bl. 16607 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, bl. 16605 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, bl. 16603 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, bl. 16600 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, bl. 16596 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, bl. 16591 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Besluit van de Waalse Regering betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, bl. 16607 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 17 MAART 2020 – Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, bl. 16047 (Staatsblad 18 maart 2020)
 • 17 MAART 2020. – Decreet tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, bl. 16049 (Staatsblad 18 maart 2020).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 18 JUNI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 49031.
 • 18 JUNI 2020. – Volmachtbesluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, bl. 48597 (Staatsblad 30.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/036 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke uitbreiding van het in het kader van de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerde statuut van beschermde afnemer, bl. 47484 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, bl. 47489 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 10 JUNI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, bl. 47494 (Staatsblad 26.6.2020).
 • 10 JUNI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis, bl. 46775 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 12 JUNI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis operationele taken inzake zorgverlening te vervullen, bl. 46777 (Staatsblad 25.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis, bl. 46505 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, bl. 46513 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 19 JUNI 2020. – Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, bl. 46516 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 18 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind, bl. 46518 (Staatsblad 24.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 45829 (Staatsblad 19.6.2020).
 • 11 JUNI 2020. – Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg, bl. 43607 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken, bl. 43623 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 11 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie, bl. 43625 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 11 JUNI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/040 betreffende een aanvullende gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 43628 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Bijzonder machtsbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/004 tot verlenging van de in toepassing van de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen maatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 43637 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 10 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten, bl. 43485 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 10 JUNI 2020. – Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, bl. 43497 (Staatsblad 16 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 43303 (Staatsblad 15 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 42082 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 4 JUNI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 42085 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 29 MEI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-Gezondheidscrisis, bl. 41526 (Staatsblad 5 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie, bl. 41010 (Staatsblad 4 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 41017 (Staatsblad 4 juni 2van 2020).
 • 29 MEI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis, bl. 40961 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 14 MEI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bl. 38780 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 38781 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 28 MEI 2020. – Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 38784 (Staatsblad 3 juni 2020).
 • 20 MEI 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, bl. 38096 (Staatsblad 28 mei 2020).
 • 14 MEI 2020. – Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 37978 (Staatsblad 27 mei 2020).
 • 14 MEI 2020. – Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 37338 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 19 MEI 2020. – Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 37340 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 37342 (Staatsblad 25 mei 2020).
 • 14 MEI 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 37142 (Staatsblad 22 mei 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging aan de Regering tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 36839 (Staatsblad 20.5.2020).
 • 7 MEI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding, bl. 33891 (Staatsblad 13 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie, bl. 33896 (Staatsblad 13 mei 2020).
 • 7 MEI 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/016 betreffende steun tot vergoeding van de exploitanten van het bezoldigd personenvervoer die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 33524 (Staatsblad 11 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 33368 (Staatsblad 8 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 32948 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 26 MAART 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie, bl. 30334 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, bl. 32870 (Staatsblad 6 mei 2020).
 • 22 APRIL 2020. – Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 29752 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, bl. 29570 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, bl. 29571 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 29572 (Staatsblad 29 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 29339 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 29340 (Staatsblad 28 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bl. 27842 (Staatsblad 23 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, bl. 27660 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, bl. 27663 (Staatsblad 22 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 27386 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, bl. 27388 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 27389 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 16 APRIL 2020. – Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 27391 (Staatsblad 21 april 2020).
 • 9 APRIL 2020. – Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken, bl. 26739 (Staatsblad 17 april 2020).
 • 6 APRIL 2020. – Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, bl. 26147 (Staatsblad 15 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, bl. 26063 (Staatsblad 14 april 2020).
 • 7 APRIL 2020. – Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 25788 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 6 APRIL 2020. – Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n° 2020/02 tot vrijwarning van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de Covid-19 gezondheidscrisis, bl. 25877 (Staatsblad 10 april 2020).
 • 2 APRIL 2020. – Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 25596 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 2 APRIL 2020. – Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, bl. 25599 (Staatsblad 9 april 2020).
 • 1 APRIL 2020. – Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, bl. 24778 (Staatsblad 6 april).
 • 3 APRIL 2020. – Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het verbod op uithuiszettingen verlengt tot en met 3 mei, bl. 25107 (Staatsblad 8 april 2020).
 • 1 APRIL 2020. – Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel, bl. 24778 (Staatsblad 6 april 2020).
 • 23 MAART 2020. – Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie, bl. 24641 (Staatsblad 3 april 2020).
 • 19 MAART 2020. – Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, bl. 16607 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 19 MAART 2020. – Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, bl. 16609 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 18 MAART 2020. – Ministeriële omzenbrief – Covid 19 – Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis- werking van de besluitvormende organen, bl. 16612 (Staatsblad 20 maart 2020).
 • 17 MAART 2020. – Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, bl. 16458 (Staatsblad 20 maart 2020).

Duitstalige Gemeenschap

 • 14 MEI 2020. – Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid, bl. 42075 (Staatsblad 10 juni 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering betreffende de niet-opschorting van bepaalde termijnen ter uitvoering van artikel 2, § 2, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om het school- of academiejaar 2020-2021 voor te bereiden, bl. 37139 (Staatsblad 22 mei 2020).
 • 27 APRIL 2020. – Crisisdecreet 2020 (II), bl. 33057 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 30 APRIL 2020. – Besluit van de Regering nr. 4 tot invoering van een subsidiegarantie en een liquiditeitsverhoging voor subsidieontvangers ter uitvoering van artikel 5.1 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020, bl. 33065 (Staatsblad 7 mei 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering nr. 3 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 5, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om af te zien van het inwinnen van wettelijk of decretaal verplichte adviezen of standpuntbepalingen, bl. 30190 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • 23 APRIL 2020. – Besluit van de Regering nr. 2 tot verlenging van de opschorting van bepaalde termijnen vermeld in artikel 2, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020, bl. 30185.23 APRIL 2020 (Staatsblad 4 mei 2020).
 • Besluit van de Regering nr. 1 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 1, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 waarbij het gemeentecollege bepaalde bevoegdheden in de plaats van de gemeenteraad kan uitoefenen, bl. 30180 (Staatsblad 4 mei 2020).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s