Meer geboorteverlof

De Standaard bericht vandaag over de bespreking in het parlement over een verbetering van het geboorteverlof voor vaders en meemoeders. Vanaf 1 januari krijgen vaders en meemoeders er vijf dagen geboorteverlof bij, tot een maximum van vijftien dagen. In 2023 worden dat er twintig. De kwestie wordt geregeld via een programmawet.

De krant preciseert daarbij: 

De verlenging geldt zowel voor werknemers in de privésector als voor zelfstandigen en (federale) ambtenaren. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) hoopt dat er voor de Vlaamse ambtenaren een soortgelijke regeling komt. Ambtenaren van de Vlaamse overheid, maar ook lokale ambtenaren en het onderwijspersoneel vallen immers buiten het bevoegdheidsdomein van deze federale wet. Het is aan de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement om het federale voorbeeld te volgen, aldus Lanjri. 

Zo een precisering wekt meteen wat argwaan.

Op basis van de Grondwet is het federaal parlement niet bevoegd voor het onderwijs (behalve voor de fameuze 3 uitzonderingen, waaronder de pensioenen). Maar hoe zit het met het overheidspersoneel bij de verschillende overheden? Het berichtje in De Standaard doet vermoeden dat het federale parlement vrijwillig afstand doet van zijn bevoegdheden! Of hoe zit het?

Reden genoeg om het wetsontwerp zelf op te diepen.

Het ontwerp van programmawet voorziet in een artikel 62 dat als volgt begint: 

Artikel 30, § 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2008 en 13 april 2011, wordt gewijzigd als volgt: … (en dan de inhoudelijke wijziging)

Het laatste lid verduidelijkt : 

“Gedurende de bijkomende dagen als bedoeld in het tweede lid, 1° en 2°, geniet de werknemer eveneens een uitkeringen waarvan het bedrag wordt bepaald door de Koning en die hem wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.”.

Het raadseltje is meteen opgelost… De arbeidsovereenkomstenwet wordt gewijzigd. Die wet is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst. Dus ook op alle contractuele werknemers in overheidsdienst (behalve het onderwijspersoneel). Maar niet op statutair overheidspersoneel, ook niet van de federale overheid, zoals het citaat in het artikeltje in De Standaard verkeerdelijk aangeeft.

In dit soort zaken is het altijd een gezonde reflex om even de verschillende personeelsstatuten erop na te slaan. Misschien staan daar wel tegenstrijdige bepalingen, of ontstaan er hiaten?

Het verlofbesluit voor het federaal overheidspersoneel voorziet in artikel 1:

§ 3. – Voor het bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel zijn de bepalingen van toepassing betreffende :
1° het jaarlijks vakantieverlof en de feestdagen;
2° het omstandigheidsverlof, in zoverre dat het personeelslid geen gebruik maakte van de bepalingen van artikel 30, § 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voor dezelfde gebeurtenis;

Die formulering is niet meer dan een poging om te voorzien dat statutairen en contractuelen van dezelfde regeling genieten. Maar dit besluit wordt voor contractueel personeel natuurlijk ingehaald door de nieuwe wettelijke regeling. De wet gaat voor op een koninklijk besluit.

Soortgelijke bepalingen zal je ongetwijfeld terugvinden in de specifieke federaal geregelde personeelsstatuten voor politie, militairen, bij hoven en rechtbanken,… 

Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt in een artikel X 61bis onder meer: 

§2. Het contractueel personeelslid heeft recht op geboorteverlof op grond van de arbeidsovereenkomstenwet en de uitvoeringsbesluiten.
Het geboorteverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Gedurende de eerste drie werkdagen heeft het contractueel personeelslid recht op salaris. Gedurende de zeven resterende werkdagen heeft het contractueel personeelslid onverminderd de toepassing van artikel VII 108bis geen recht op salaris.

Het Vlaams personeelsstatuut geeft dus met zoveel woorden aan dat de federale arbeidsovereenkomstenwet van toepassing is op contractuelen bij de Vlaamse overheid. Duidelijker kan het niet.

Voor lokale besturen voorziet een besluit uit 2007 in een minimale rechtspositieregeling die gemeenten en provincies moeten in acht nemen (er is ook een apart besluit voor OCMW’s, maar dit verwijst in deze materie naar het besluit voor gemeenten). Naar analogie met het Vlaams personeelsstatuut voorziet het artikel 209 ervan onder meer het volgende:

Voor het contractuele personeelslid wordt het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de afstamming aan zijn zijde vaststaat, vermeld in 2°, toegekend volgens de regels van het arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de regeling, vermeld in artikel 30, § 2, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.

Ook hier is er dus geen twijfel: voor contractuelen in lokale besturen zal de wetswijziging meteen van toepassing zijn.

Slotsom, uitmaken wie van het overheidspersoneel onder de toepassing van de verbeterde wettelijke regeling zal vallen is erg eenvoudig? (Uiteraard eenmaal de wet is uitgevaardigd)

  • Alle werknemers in overheidsdienst met arbeidsovereenkomst in overheidsdienst (ongeacht federaal, Vlaamse overheid of lokaal bestuur) vallen onder de nieuwe regeling, het onderwijs uitgezonderd.
  • Statutaire personeelsleden, ongeacht de overheid waarvan ze afhangen (zelfs als het om de federale overheid gaat) vallen niet onder de nieuwe regeling. Daarvoor moeten de afzonderlijke personeelsstatuten worden aangepast. Werk aan de winkel dus voor de overheidsvakbonden, die daar ongetwijfeld graag zullen worden in gesteund door de verschillende ministers bevoegd voor Ambtenarenzaken.
  • Ook de onderwijsvakbonden zullen een initiatief moeten nemen tegenover de ministers van Onderwijs, om de nieuwe regeling van toepassing te maken in het onderwijs.
Foto: Pexels.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s